Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád společnosti Big Shock s.r.o.  

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Big Shock s.r.o., se sídlem Na Viničních horách 1831/16, Praha 6, PSČ 160 00, IČ: 45795436, DIČ: CZ45795436, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 11429, (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.bigshock.cz/eshop, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.bigshock.cz/eshop (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled zboží, které má prodávající k dispozici, spolu s cenami tohoto zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní a poplatků. Přehled zboží na webovém rozhraní obchodu není závazným návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně žádného zboží uvedeného v přehledu. 

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží a o možnostech úhrady ceny zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

2.3. Zboží je na webovém rozhraní obchodu řazeno prodávajícím na základě ceny, skladového množství, doby, kdy bylo zboží přidáno do nabídky e-shopu a dalších faktorů vyhodnocovaných prodávajícím.  

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) obsahuje zejména informace: 

2.4.1. o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

2.4.2. o způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 

2.4.3. o nákladech spojených s dodáním zboží. 

2.5. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je sdělení osobních údajů kupujícího prodávajícímu v rozsahu nutném pro uzavření a splnění kupní smlouvy. Kupující své osobní údaje poskytne prodávajícímu: 

2.5.1. vyplněním povinných polí objednávkového formuláře v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, popř. identifikační číslo a daňové identifikační číslo s tím, že zvolí provedení nákupu bez vytvoření uživatelského profilu 

2.5.2. nákupem prostřednictvím uživatelského profilu kupujícího obsahujícího jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mailovou adresu, popř. identifikační číslo a daňové identifikační číslo kupujícího. 

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT NÁKUP“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Přílohou potvrzení objednávky jsou obchodní podmínky v aktuálním znění. Prodávající není povinen přezkoumávat správnost údajů zadaných kupujícím v objednávce.  

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před odesláním přijetí objednávky o dodatečné potvrzení, resp. upřesnění objednávky (například písemně či telefonicky) kupujícím. 

2.8. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

2.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. 

2.10. Do okamžiku převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, při čemž použije tentýž platební prostředek, který použil kupující pro úhradu kupní ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

2.11. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) se neliší od sazby, kterou účtuje příslušný poskytovatel služby elektronických komunikací kupujícímu za takové služby v jiných případech, a kupující si je hradí sám. 

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu cenu zboží a náklady na dodání zboží (dále společně jen „kupní cena“) ve výši uvedené na webovém rozhraní obchodu. 

3.2. Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby: 

 • v hotovosti či platební kartou (pouze GLS) při převzetí zboží od přepravce (dobírka) v místě určeném kupujícím v objednávce; 

 • platební kartou VISA nebo Mastercard/Maestro prostřednictvím internetového platebního portálu, přístupném z webového rozhraní obchodu; 

3.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná bezprostředně před předáním zboží kupujícímu dopravcem. V případě úhrady kupní ceny platební kartou je kupní cena splatná bezprostředně po odeslání objednávky. 

3.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení, resp. upřesnění objednávky dle čl. 2.7, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to i v případě, že kupující zvolil úhradu v hotovosti. 

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

3.6. Nejnižší cena zboží znamená nejnižší cenu zboží za posledních 30 dní před zahájením aktuální slevové akce, za níž bylo předmětné zboží nabízeno na e-shopu www.bigshock.cz.  

3.7. Prodávající vystaví po uzavření kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (popř. zjednodušený daňový doklad) na kupní cenu a zašle jej na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce do dvou pracovních dnů od zaplacení zboží kupujícím. Kupující obdrží daňový doklad za podmínky uhrazení kupní ceny dle kupní smlouvy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM 

4.1. Ustanovení čl. 4.2. – 4.7 se použijí pouze v případě, že je kupujícím spotřebitel.  Podnikatel při svém nákupu (tedy na IČO) nemá u nákupu učiněného distančně, na rozdíl od spotřebitele, ze zákona právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů.  

4.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

4.3. Nejedná-li se o případ uvedený v 4.2. ani jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je kupující oprávněn odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. 

4.4. Kupující odstoupí od smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) odeslaným na adresu Big Shock s.r.o., Na Viničních horách 1831/16, 160 00 Praha 6, či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@bigshock.cz.  

4.5.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3–4.4 se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je v takovém případě povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení, zaslat zboží zpět prodávajícímu na adresu Big Shock s.r.o., Na Viničních horách 1831/16, 160 00 Praha 6. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy; není však povinen vracet kupujícímu kupní cenu ani jakoukoli její část dříve, než mu kupující předá dotčené zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající není povinen vracet rozdíl mezi náklady na způsob dodání zboží zvolený kupujícím a náklady na nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel. Neurčí-li kupující písemně jinak, použije prodávající pro vrácení kupní ceny tentýž platební prostředek, který použil kupující pro úhradu kupní ceny. 

4.6. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Takový případ nastane zejména tehdy, pokud bude vrácené zboží poškozené, opotřebené nad rozsah uvedený v předchozí větě, nebo nebude v původním obalu. 

4.7. Nárok na náhradu újmy vzniklé prodávajícímu snížením hodnoty zboží podle čl. 4.6 je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.  

4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti, a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, s čímž kupující tímto souhlasí. 

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

5.1. Lhůta pro dodání zboží je závislá na dostupnosti produktu, a činí maximálně 15 dnů, obvykle je zboží expedováno do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.   

5.2. Způsob dodání zboží volí prodávající ze způsobů dodání nabízených prodávajícím, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. V případě, že se prodávající s kupujícím dohodli na jiném způsobu dodání na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání. 

5.3. Kupující je povinen převzít zboží při jeho doručení dopravcem na sjednaném místě dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

5.5. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad ihned informovat dopravce a prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. 

5.6. Prodávající si vyhrazuje možnost zaslat kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující pouze u první dodávky zboží. 

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY – REKLAMAČNÍ ŘÁD  

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku. 

6.2. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaných zuživatelných věcí (energetických nápojů, ledových káv, energetických tyčinek a ochucených cukrů) je na těchto vždy vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, po který si zuživatelná věc zachovává své specifické vlastnosti, a splňuje požadavky zdravotní nezávadnosti. 

6.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží  

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, 
 • je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a 
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití 

6.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností 

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, 
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, 
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a 
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy. 

6.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. 

6.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvou let od převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání. 

6.7. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. 

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady.  

6.8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil, nebo se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel. 

6.9. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal. 

6.10. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny Big Shock s.r.o., Na Viničních horách 1831/16, 160 00 Praha 6. Je povinen předat prodávajícímu vadné zboží spolu s originálem dokladu o jeho koupi (daňový doklad). Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

6.11. Dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, prodávající informuje kupujícího (spotřebitele), že v případě, kdy dojde mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. 

  

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 

7.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením. 

7.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. 

7.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením. 

7.5. Vyřizování stížností kupujících (spotřebitelů) zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy www.bigshock.cz/eshop. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu sdělenou ve stížnosti. Kupující (spotřebitelé) se rovněž mohou obrátit se stížností na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. 

 

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Podrobné informace společnosti ohledně ochrany osobních údajů lze nalézt na www.bigshock.cz/ochrana-osobnich-udaju 

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

9.1. V případě, že kupující v objednávce zaškrtne možnost „Přihlaste se k odběru novinek“, uděluje tím souhlas zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, a s tím souvisejícím zpracováním osobních údajů. 

9.2. Prodávající bere na vědomí, že tento udělený souhlas je oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu obchod@bigshock.cz, přičemž odvoláním tohoto souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

 

10. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE 

10.1. Pro zlepšení poskytovaných služeb využívají stránky prodávajícího soubory cookie. které ukládají informace v prohlížeči kupujícího za účelem rozlišování jednotlivých uživatelů, a to: 

 • konverzní, které prodávajícímu umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů 
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními prodávajícímu pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů 
 • remarketingové, které prodávající používá pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení 
 • analytické 
 • esenciální 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webovém rozhraní obchodu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

 

11. VĚRNOSTNÍ RPOGRAM 

11.1. Vytvořením uživatelského profilu a prvním nákupem na www.bigshock.cz/eshop/big-shock-plechovky je kupující zařazen do věrnostního programu. 

11.2.    Kupujícímu zařazenému do věrnostního programu je za každou zakoupenou plechovku energetického nápoje či ledové kávy v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.bigshock.cz/eshop/big-shock-plechovky připsán na jeho věrnostní účet 1 Shock coin, který má hodnotu 1 Kč vč. DPH. 

11.3.    Kupující je oprávněn získané Shock coiny uplatnit k nákupu soutěžních losů ve spotřebitelských soutěžích prodávajícího na www.bigshock.cz, nebo je použít k nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.bigshock.cz/eshop/big-shock-plechovky, a to nejpozději ve lhůtě 12ti měsíců od jejich připsání na věrnostní účet. Po uplynutí lhůty 12 měsíců jsou Shock coiny expirovány, a nelze je dále použít k nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.bigshock.cz/eshop, ani uplatnit k nákupu soutěžních losů ve spotřebitelských soutěžích.  Každému Shock coinu začíná 12ti měsíční lhůta pro expiraci běžet samostatně okamžikem jeho připsání na věrnostní účet. Shock Coiny lze v lhůtě 12 měsíců také směnit za slevový kupón pro nákup Big Shock! kolekce na webové stránce https://www.meatfly.cz/big-shock  . 

11.4.    Podrobná pravidla věrnostního programu a možnosti uplatnění Shock Coinů k nákupu v internetovém obchodě prodávajícího jsou uvedena na https://www.bigshock.cz/vernostni-program .   

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. 

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu pěti let od jejího splnění, a kupujícímu není přístupná. 

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: 

adresa provozovny, adresa pro doručování vráceného zboží a pro doručování korespondence: 

Big Shock s.r.o., Na Viničních horách 1831/16, 160 00 Praha 6 

Provozní doba: 9:00 – 17:00 (každý všední den) 

adresa elektronické pošty: obchod@bigshock.cz

telefon: +420 220 920 737, +420 721 260 688. 

12.6. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 20.6.2023 a ruší všechna předchozí znění Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici na www.bigshock.cz a dále v listinné podobě v provozovně prodávajícího na adrese Big Shock s.r.o., Na Viničních horách 1831/16, 160 00 Praha 6.