Pravidla soutěže: ODPOVĚZ 10 OTÁZEK A VYHRAJ SIX PACK HERNÍ LIMITKY!


 

Podmínky soutěže – Big Shock! kvíz

 

1. Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Al-Namura, spol. s. r. o., se sídlem Praha 6 - Na Viničních horách 1831/16, PSČ 160 00, Česká republika, IČO: 45795436, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27347 (dále jen „pořadatel“).

1.2. Organizátorem soutěže je reklamní agentura Socialsharks s.r.o., se sídlem Jankovcova 53, Praha 7 - Holešovice, 170 00, IČO: 01417070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206086 (dale jen “organizátor”).

1.3. Pořadatel Soutěže je provozovatelem blogu „Big Shock! CZ“ https://www.bigshock.cz/blog/ („Blog“) a také facebookové stránky „Big Shock! CZ“ https://www.facebook.com/bigshock.cz/ („Facebooková stránka“). Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook („Facebook“) a nijak s ním nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže.

 

2. Místo a doba konání soutěže

2.1. Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky v době od 4. 11. 2019 do 10. 11. 2019 v prostředí komentářů pod článkem na Blogu „ODPOVĚZ 10 OTÁZEK A VYHRAJ SIX PACK HERNÍ LIMITKY!“.

 

3. Účastníci soutěže

3.1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a kontaktní adresou na území České nebo Slovenské republiky, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku a splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech. („Soutěžící“).

3.2. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.

3.3. Každý se smí účastnit pouze prostřednictvím jediného facebookového účtu. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil z více účtů, budou všechny jeho odpovědi ze všech účtů ze Soutěže vyřazeny.

3.4. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže a osoby jim blízké. V případě, že by se výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena, nezíská výhru.

3.5. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zpracováním osobních údajů pro zapojení do soutěže a slosování. Bere také na vědomí, že pro odeslání výhry potřebuje Organizátor také jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresu) a zpracovává je na základě oprávněného zájmu.

3.6. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

 

4. Průběh soutěže

4.1. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže správně odpoví na kvíz v článku na Blogu skrze komentář pod článkem.

4.2. Vyhrává pouze první správná odpověď se správnými odpovědi na všechny otázky v kvízu.

4.3. Vyhodnocení soutěže proběhne formou komentáře v diskuzi pod článkem na Blogu. Výherce bude o Výhře informován Organizátorem přímo pod jeho soutěžním komentářem.

 

5. Výhry v soutěži

5.1. Výhrou v soutěži je šest limitovaných Gaming plechovek Big Shock! Originál nebo Gold od Pořadatele („Výhra“).

5.2. Na výhru mají šanci účastníci dle 4.1. První správnou odpověď dle 4.2. odmění organizátor výhrou popsanou v 5.1.

5.3. Výherce vstoupí do kontaktu s organizátorem formou soukromé zprávy na Facebooku do 14 dnů od vyhlášení výsledků soutěže a sdělí mu údaje potřebné pro odeslání výhry. Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě, ztrácí výhru a organizátor je oprávněn vybrat náhradního výherce.

5.4. Nárok na uplatnění Výhry ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.

5.5. Soutěžící, který neposkytne potřebnou součinnost dle předchozích ustanovení nebo ji předem odmítne, ztratí nárok na Výhru.

5.6. Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

5.7. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze reklamovat.

5.8. Organizátor má v odůvodněných případech právo nahradit Výhru obdobnou výhrou. Výhru nelze alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

5.9. V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Organizátora, zda vybere jako Výherce jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo zda Výhru použije k jiným účelům.

 

6. Předání výher výhercům

6.1. Výhra v Soutěži bude Výherci zaslána na adresu, kterou sdělí dle článku 4.9.

6.2. Výhra je výherci na kontaktní adresu zaslána celkově maximálně dvakrát, tj. v případě, že se napoprvé výhru nepodaří Výherci doručit, Organizátor odešle výhru ještě jednou.

6.3. Pokud si Výherce Výhru ani napodruhé nepřevezme, bude Organizátor postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 5.7. těchto Pravidel.

 

7. Společná ustanovení

7.1. Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na blogu Big Shock! https://www.bigshock.cz/blog/bs-now/pravidla-souteze-odpovez-10-otazek-a-vyhraj-six-pack-herni-limitky

7.2. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.3. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel.

7.4. Soutěžící účastí v soutěži projevuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro zapojení do soutěže a slosování. Bere také na vědomí, že pro odeslání výhry potřebuje Organizátor také jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresu) a zpracovává je na základě oprávněného zájmu.

7.5. Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Pořadatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.

7.6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

7.7. Soutěžící nese odpovědnost za jakýkoliv obsah, který vkládá do komentářů pod blogovým článkem. Soutěžící rovněž odpovídá Pořadateli a Organizátorovi za veškerou újmu, kterou by tímto případně způsobil třetím osobám. Soutěžící je povinen vkládat jakožto Soutěžní fotografii pouze takový obsah, k jehož vložení je plně oprávněn, jestliže takovému vložení nebrání žádná práva (práva duševního vlastnictví, osobnostní práva apod.) třetích osob, a zároveň takový obsah, který není v rozporu s příslušnými právními předpisy České republiky.

7.8. Organizátor ani pořadatel nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat.

7.9. Organizátora je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též e-mailem na shark@socialsharks.cz.

7.10.   Soutěžící má coby spotřebitel právo na mimosoudní řešení případných sporů s Organizátorem ve vztahu k Soutěži v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

V Praze dne 1. 11. 2019

 


 

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžících za účelem účasti v soutěži a jejího vyhodnocení.

Zapojením do Soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním osobních údajů Pořadatelem, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výhercem a předání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení podle facebookového profilu Soutěžícího, případně další údaje, které Soutěžící sdělí Pořadateli.

Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu.

Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit. Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na adrese shark@socialsharks.cz.

V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře. V případě, kdy se soutěžící stane Výhercem, budou jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště), zpracovávané na základě oprávněného zájmu po dobu trvání soutěže a dále po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry za účelem evidence předání Výhry.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, společnost Al-Namura, spol. s. r. o., se sídlem Praha 6 - Na Viničních horách 1831/16, PSČ 160 00, Česká republika, IČO: 45795436, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27347, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i dopravci v nezbytném rozsahu, který je potřebný pro zaslání výhry a dále tito zpracovatelé: Organizátor Soutěže, společnost Socialsharks s.r.o., se sídlem Praha - Holešovice, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 206086 C. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:

- požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává.

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování nebo požadovat výmaz těchto osobních údajů.

- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět.

- právo vznést námitku, pokud budou údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Pořadatele, právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, je-li to technicky proveditelné.

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

- na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

V Praze dne 1. 11. 2019

 


 

Sleduj náš YOUTUBE

Sleduj náš Youtube

Omrknout v novým okně

Objev podobné články

5 Big Shock! tipů: Esport guidy, návody a materiály
Ať už hraješ Fortnite, CS:GO, nebo některou z MOBA her, chceš bejt lepší. A to je dobře! Ale dneska už je obsahu nepřeberný množství a není vždy easy…
Dočíst celý
Už sis psal s Shock! Botem? Napiš mu!
Big Shock! se opět posouvá o kus dál a díky neuvěřitelně obří Challenge Accepted kampani s Evropou 2 přichází i s vlastním chat botem, a že stojí za…
Dočíst celý
Letošní CES přinesl GeForce RTX grafiky, ukázku 10nm čipu a další.
Další ročník obřího veletrhu elektroniky CES je prakticky za námi a tradičně se urodila obrovská spousta novinek nejen pro hráče. Protože se nedá v…
Dočíst celý